gửi ngài kim chủ sâu không lường được

 • Reads 321,612
 • Votes 18,184
 • Parts 48

Complete, First published Mar 25, 2020

Bạn đang xem: gửi ngài kim chủ sâu không lường được

Table of contents

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

  Xem thêm: khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

  Xem thêm: người đến bên tôi

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

Thể loại: đam mỹ, giới vui chơi, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, rét áp
  Tình trạng: Đã hoàn thành (457 chủ yếu văn + 3 phiên ngoại)
  
  Một mẩu chuyện về một trình diễn viên hạng nhị là Trịnh Hòa, theo đòi các bạn trình diễn viên hạng nhị là như vậy nào?
  
  Đó đó là với năng lực trình diễn, với đạo đức nghề nghiệp tuy nhiên không có ai đưa đường. Thế nên, khi người thay mặt thông tin cho tới cậu: "Có năng lực cậu sẽ không còn tồn bên trên vô giới này nữa", cậu bùng phát.

#38hài