đấu chiến thắng phật

Những người theo dõi hâm mộ Tây Du Ký đều đã biết, sau khoản thời gian thầy trò Đường Tăng vượt lên 81 kiếp nàn nhằm cho tới được Linh Sơn, và được phong thưởng "kim thân thiện chủ yếu quả". Như Lai Phật tổ phong Đường Tăng thực hiện Nam Vô Chiên Đàn Công Đức Phật, phong Tôn Ngộ Không thực hiện Đấu thành công Phật.

Bạn đang xem: đấu chiến thắng phật

Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu Bạch Long theo thứ tự được phong Tịnh Đàn Sử Giả Bồ Tát, Kim Thân La Hán Bồ Tát và Bát Sở Thiên Long Bồ Tát.

Vậy tuy nhiên có lẽ rằng nhiều fan hâm mộ chưa chắc chắn, nằm trong được gọi là Phật tuy nhiên Đấu thành công Phật với vị thế như nào là nhập Phật Giới và xoàng xĩnh Như Lai Phật Tổ từng nào level.

"Phật" đó là nhằm chỉ "người giác ngộ", là 1 trong cơ hội gọi của Phật gia. Theo tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, Phật là vì bọn chúng sinh tu trở thành, chỉ Lúc "phúc đức" và trí tuệ" cả nhị đều thỏa mãn mới nhất rất có thể trở thành Phật.

Xem thêm: vọng tưởng cuồng

Theo biên chép nhập "Đại hướng dẫn Tích Kinh - quyển loại 90 - Ưu Ba Ly Hội", Phật giáo với 35 vị Phật:

"1, Thích Ca Mâu Ni. 2, Kim Cang Bất Hoại Phật. 3, hướng dẫn Quang Phật. 4, Long Tôn Vương Phật. 5, Tinh Tiến Quân Phật. 6, Tinh Tiến Hỉ Phật. 7, hướng dẫn Hỏa Phật. 8, hướng dẫn Nguyệt Quang Phật. 9, Hiện Vô Ngu Phật. 10, hướng dẫn Nguyệt Phật. 11, Vô Cấu Phật. 12, Ly Cấu Phật. 13, Dung Thi Phật. 14, Thanh Tịnh Phật. 15, Thanh Tịnh Thi Phật. 16, Sa Lưu Na Phật. 17, Thủy Thiên Phật. 18, Kiên Đức Phật. 19, Chiên Đàn Công Đức Phật. trăng tròn, Vô Lượng Cúc Quang Phật. 21, Quang Đức Phật. 22, Vô Ưu Đức Phật. 23, Na La Đình Phật. 24, Công Đức Hoa Phật. 25, Liên Hoa Quang Du Hí Thần Dũng Phật. 26, Tài Công Đức Phật. 27, Đức Niệm Phật. 28, Thiên Danh Xưng Công Đức Phật. 29, Hồng Viêm Trang Vương Phật. 30, Thiện Du Sở Công Đức Phật. 31, Đấu Chiến Thắng Phật. 32, Thiện Du Sở Phật. 33, Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. 34, hướng dẫn Hoa Du Sở Phật. 35, hướng dẫn Liên Hoa Thiện Trú Sa La Thụ Vương Phật".

Xem thêm: giá như đừng gặp gỡ

Nếu dựa trên Tây Du Ký, Đấu thành công Phật sẽ sở hữu được đầy đủ danh vọng và vị thế, cút đâu cũng sẽ tiến hành người không giống tôn trọng và xưng là Phật. Bên cạnh đó còn là 1 trong member pk của giáo phái, phụ trách những trách nhiệm chiến trướng binh đao gian nan. Tuy nhiên nếu như không tồn tại chiến sự xẩy ra thì chức vị này chỉ như hư đốn danh, rất rất tự do thoải mái thảnh thơi.

Còn Như Lai Phật Tổ như thể người hàng đầu của một đơn vị chức năng, sở hữu thực quyền. Vì vậy Đấu thành công Phật Tôn Ngộ Không nghe rất rất uy tuy nhiên thực tế xoàng xĩnh xa vời Như Lai Phật Tổ.